HOME > Paiste > PST 7 > PST 7 Crash

PST 7 Crash

Thin Crash 14″ 16″ 17″ 18″ 19″
pst7-thin-crash

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

14″:本体¥11,500
16″:本体¥15,600
17″:本体¥17,500
18″:本体¥19,500
19″:本体¥21,500

Crash 16″ 17″ 18″ 19″
pst7-crash

      
      
      
      
      
      
      
      

16″:本体¥15,600
17″:本体¥17,500
18″:本体¥19,500
19″:本体¥21,500

Heavy Crash 16″ 18″
pst7-heavy-crash

      
      
      
      

16″:本体¥15,600
18″:本体¥19,500